FLA 2 model E, design by Olga Zaliubovskaya, Kyiv, Ukraine